Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΗΓΑΣΟΣ SECURITY

 

ΓΕΝΙΚΑ- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. H ΠΗΓΑΣΟΣ SECURITY ακολουθεί αυστηρά και εφαρμόζει το ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων με κύριο στόχο τη διασφάλιση συνεκτικής και υψηλού επιπέδου προστασίας σας κατά τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Μέσω της παρούσας πολιτικής απορρήτου-προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρίας μας σας παρέχουμε ακριβή, διαφανή, κατανοητή και σαφή ενημέρωση σχετικά με κάθε πληροφορία που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, ακολουθώντας όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις διαφάνειας, νομιμότητας, αντικειμενικότητας, εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας.

Η πολιτική απορρήτου-προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθείται αυστηρά από την εταιρία μας και αναγράφεται λεπτομερώς παρακάτω έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε με σαφήνεια και ακρίβεια ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς, τους ρητούς, αναγκαίους και περιορισμένους σκοπούς για τους οποίους πραγματοποιείται η συλλογή αυτών, το χρονικό διάστημα της αποθήκευσής και χρήσης τους από την εταιρία μας, τις εγγυήσεις απορρήτου και ασφάλειας που παρέχονται κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας αλλά και τα σημαντικά δικαιώματα που εμφανίζει ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας μας ως υποκείμενο των προσωπικών του δεδομένων.

Κάθε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από την εταιρία μας είναι σύννομη και δίκαιη. Στους παρακάτω όρους καθιστούμε σαφές σε κάθε επισκέπτη- χρήστη της ιστοσελίδας μας το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, λαμβάνονται υπόψη ή υποβάλλονται κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία από την εταιρία μας, τον βαθμό στον οποίον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται ή θα υποβληθούν σε επεξεργασία, το χρονικό διάστημα και τους σκοπούς της επεξεργασίας τους. Σας παρέχουμε κάθε πληροφορία και ανακοίνωση, εύκολα προσβάσιμη, κατανοητή και σε απλή γλώσσα σχετικά με την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Παρακαλούμε να διαβάσετε με ιδιαίτερη προσοχή τους όρους της παρούσας πολιτικής, η οποία αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους όρους χρήσης και λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας.

Σας τονίζουμε ότι κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας θα εμφανιστεί σε εσάς σχετικό  ενημερωτικό μήνυμα (check box-pop up) κατά το οποίο θα σας ζητηθεί να παρέχετε ρητώς τη συγκατάθεσή σας με  την πολιτική απορρήτου της εταιρίας μας. Θα κληθείτε δε να συναινέσετε στην πολιτική των cookies που ακολουθεί η εταιρία μας, με στόχο την καλύτερη λειτουργία και απόδοση της ιστοσελίδας μας.  Πριν αποδεχτείτε την πολιτική προστασίας της εταιρίας μας, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερωθεί πλήρως για το περιεχόμενο όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής.

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή αντίρρηση με τους όρους αυτούς και ιδίως με την επεξεργασία των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων σας στην οποία προβαίνει η εταιρία μας για να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας και τις συμβατικές της υποχρεώσεις, τότε οφείλετε με αποκλειστικά δική σας ευθύνη να εγκαταλείψετε τον ιστότοπο αμέσως και να απέχετε από κάθε σχετική χρήση οποιασδήποτε ανάλογης υπηρεσίας που αυτός προσφέρει.

Δεν έχετε το δικαίωμα να ισχυριστείτε άγνοια σας για την πολιτική απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε, αφ’ ης στιγμής έχετε ειδοποιηθεί ρητώς, ειδικώς και κατανοητώς κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας για την ύπαρξή τους και σας έχει ζητηθεί ρητώς η συγκατάθεσή σας.

Βέβαια, σε περίπτωση που έχετε συγκαταθέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας, μπορείτε να προβείτε σε ανάκληση της συγκατάθεσής σας ανά πάσα χρονική στιγμή.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, απορία, αμφιβολία ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρίας μας Ιωάννη Ελευθεριάδη στο email: eleftheriadisioan@yahoo.com

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR) της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Στην εθνική μας νομοθεσία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4624/2019 σχετικά με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

Η εταιρία μας εφαρμόζει με ιδιαίτερη συνέπεια τις νομοθετικές ρυθμίσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τηρώντας κάθε εγγύηση ασφάλειας, διαφάνειας και νομιμότητας κατά την επεξεργασία τους.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρίας μας σας γνωστοποιούμε την έννοια των παρακάτω όρων που σχετίζονται με το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. πλαίσιο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι η εταιρία μας. Μερικές φορές, θα χρειαστεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με το προσωπικό μας προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της χρήσης και συλλογής τους. Ειδικότερα μπορεί να ανατεθεί στο εξουσιοδοτημένο από την εταιρία μας προσωπικό η ανάγνωση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε αποστείλει, η εκτίμηση των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών της εταιρίας μας, η διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων που μας έχετε αποστείλει ή οποιουδήποτε αιτήματος παροχής πληροφοριών και επίτευξης συνεργασίας, η αποστολή μηνυμάτων σε εσάς εφόσον έχετε εγγραφεί στο newsletter της εταιρίας μας και εν γένει η διαχείριση οποιουδήποτε αιτήματος ή ερωτήματος που απευθύνετε στην εταιρία μας συμπληρώνοντας τις σχετικές φόρμες επικοινωνίας του διαδικτυακού μας τόπου, παρέχοντας ρητά προηγουμένως την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των αναγκαίων και ειδικά προσδιορισμένων προσωπικών σας δεδομένων.

Η συγκεκριμένη μεταβίβαση γίνεται αυστηρά και μόνο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών σας και ουδέποτε για οποιονδήποτε άλλον σκοπό. Ο κάθε εκτελών την επεξεργασία τηρεί όλες τις διατυπώσεις νομιμότητας και διαφάνειας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τηρώντας απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα αλλά και όλες τις προβλεπόμενες απαιτήσεις νομιμότητας.

«Υποκείμενο των δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.

Ο κάθε χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας καλείται υποκείμενο των δεδομένων και όπως θα αναλυθεί παρακάτω ο νόμος του αναγνωρίζει σημαντικά δικαιώματα, τα οποία μπορεί να ασκήσει ανά πάσα χρονική στιγμή.

«συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων»: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, θα ενημερωθείτε εξ αρχής για την ύπαρξη συγκεκριμένων όρων χρήσης λειτουργίας του ιστοτόπου μας αλλά και για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε. Μάλιστα, σε κάθε τμήμα της παρούσας ιστοσελίδας που θα σχετίζεται με την παροχή των προσωπικών σας στοιχείων θα σας ζητείται ειδικώς και ρητώς η συγκατάθεσή σας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλους τους όρους της ιστοσελίδας μας και σε περίπτωση που διαφωνείτε με το σύνολο αυτών ή έστω και με έναν από αυτούς, σας καλούμε να απέχετε άμεσα από οποιαδήποτε σχετική χρήση αυτής. Σε διαφορετική περίπτωση που συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την ίδια, παρά την ρητή ειδοποίησή σας για την ύπαρξη συγκεκριμένων όρων και πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχετε παράσχει ελεύθερα, ρητά, ειδικά και με πλήρη επίγνωση την συγκατάθεσή σας στο σύνολο των όρων και πολιτικών της εταιρίας μας.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H ΠΗΓΑΣΟΣ SECURITY συλλέγει προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο αλλά και επεξεργάζεται μόνο τα απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα για τους αναγκαίους και ρητά προσδιορισμένους σκοπούς που γνωστοποιούμε παρακάτω. Λαμβάνουμε δε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων που παρέχετε σε εμάς.

H συλλογή, χρήση, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τα κάτωθι:

1.Σε περίπτωση που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για να ενημερωθείτε για την εταιρία μας, το αντικείμενό της, τη δράση της και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθαρά δηλαδή για ενημερωτικούς και πληροφοριακούς σκοπούς και χωρίς να προβείτε σε επικοινωνία μαζί μας, συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησής σας στέλνει στον διακομιστή μας. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τεχνικούς λόγους και η συλλογή τους έχει ως σκοπό να προβάλλουμε τον ιστότοπό μας στον περιηγητή της συσκευής σας και να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια του. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν: ημερομηνία, ώρα επίσκεψης και διάρκεια παραμονής στην ιστοσελίδα, περιεχόμενο του ιστοτόπου που προσπέλασε ο επισκέπτης, URL μέσω του οποίου ο επισκέπτης οδηγήθηκε στον ιστότοπο, τη διεύθυνση IP και τον τομέα (domain) από τον οποίο έγινε πρόσβαση στον ιστότοπο, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη (μέθοδος http, έκδοση http, κωδικός κατάστασης http, μήκος μεταφερόμενων δεδομένων).

2.Σε περίπτωση που επιλέξετε να προβείτε σε επικοινωνία με την επιχείρηση μας για οποιονδήποτε λόγο και σκοπό, συμπληρώνοντας τις σχετικές φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή ακόμη και αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εμάς, η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων διαφοροποιείται. Αρχικά, συμπληρώνοντας μία από τις φόρμες επικοινωνίας που διαθέτει η ιστοσελίδα μας σας ζητείται να συμπληρώσετε συγκεκριμένα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email,),εν πλήρη γνώση σας και αφού προηγουμένως παρέχετε ρητά τη συγκατάθεση σας στη συλλογή, χρήση, επεξεργασία και αποθήκευση αυτών, επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη στο ανάλογο παράθυρο (check box- pop up) που εμφανίζεται σε εσάς, κατά τη συγκεκριμένη συμπλήρωση. Ειδικότερα η ιστοσελίδα διαθέτει φόρμες επικοινωνίας, ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας απευθύνοντας σε εμάς αιτήματα ή ερωτήματα σας αλλά και μηνύματά σας με οποιοδήποτε σχετικό θέμα της αρεσκείας σας, να παρέχετε σε εμάς τα αναγκαία προσωπικά σας στοιχεία (όνομα και email) ώστε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας το συντομότερο δυνατόν αλλά και σχετική φόρμα εύρεσης εργασίας όπου μπορείτε να μας αποστείλετε τα αναγκαία προσωπικά σας στοιχεία (όνομα και email και προαιρετικά τηλέφωνο επικοινωνίας) και το βιογραφικό σας σημείωμα σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για εύρεση εργασίας στην εταιρία μας.

Εφόσον δεν επιθυμείτε τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των αναγκαίων προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας παρακαλούμε να απέχετε από οποιαδήποτε σχετική χρήση της ιστοσελίδας μας, άλλως η εταιρία μας ουδεμία ευθύνη φέρει. Σε περίπτωση που  επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των αναγκαίων προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρίας μας Ιωάννη Ελευθεριάδη: eleftheriadisioan@yahoo.com ή εναλλακτικά στην εταιρία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@pegasussecurity.gr

Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επίσης αποστέλλετε εν πλήρη γνώση σας συγκεκριμένα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, ιδιότητα, τηλέφωνο, επιθυμίες σας, αιτήματά σας, ερωτήματά σας, εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, βιογραφικά σημειώματα κ.α). Η ρητή και σαφής συγκατάθεση σας σε αυτήν την περίπτωση, τεκμαίρεται αμάχητα με την πραγματοποίηση της αποστολής του μηνύματος σε εμάς. Η συλλογή, η χρήση και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια της επικοινωνίας σας με εμάς για οποιονδήποτε λόγο είναι περιορισμένη, ενδεδειγμένη και απαραίτητη προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντός σας αλλά και για να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις σας, επιθυμίες και ανάγκες σας.

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα ώστε να χειριστούμε τα αιτήματα σας και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας και τις επιθυμίες σας (π.χ εκδήλωση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών από την εταιρία μας, αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και το αντικείμενό μας, για επίτευξη συνεργασίας, για έρευση εργασίας και για  τυχόν οποιοδήποτε ερώτημα ή ενημέρωσή σας εφόσον εγγραφείτε στο newsletter μας).

  1. Στην περίπτωση του αιτήματος εγγραφής σας στο newsletter μας προκειμένου να ενημερώνεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την παροχή των υπηρεσιών της εταιρίας μας, σημαντικές δράσεις και ανακοινώσεις αυτής αλλά και για τυχόν προσφορές, συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο τα απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμό σας, email σας ή τηλέφωνο επικοινωνίας σας) για τον αναγκαίο και θεμιτό σκοπό της ενημέρωσής σας από την εταιρία μας. Ουδέποτε θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλον σκοπό. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγραφείτε από το newsletter της εταιρίας μας, μεταβαίνοντας στο σχετικό τμήμα της ιστοσελίδας μας και ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία της διαγραφής σας ή αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας μας.

ΔΕΝ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ή ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα όπως λ.χ είναι αυτά που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για την ταυτοποίηση ενός ατόμου, δεδομένα σχετικά με την υγεία, δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

 

 

ΡΗΤΟΙ, ΝΟΜΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην εταιρία μας μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς καθώς επίσης είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»).

Oι σκοποί της συλλογής και της επεξεργασίας τους σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί σας και ειδικότερα την ικανοποίηση των αιτημάτων σας όπως ειδικότερα την ικανοποίηση οποιουδήποτε αιτήματος ή ερωτήματός σας σχετικά με το αντικείμενο της εταιρίας μας, την επιτυχή ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, την εταιρική δράση μας και ενέργειές μας, την απάντησή μας σε κάθε είδους εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή αιτήματος που απευθύνετε στην εταιρία μας (λ.χ επίτευξης συνεργασίας ή έρευσης εργασίας), την ενημέρωσή σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τις υπηρεσίες και προσφορές της εταιρίας μας μέσω της εγγραφής σας στο newsletter της εταιρίας μας.

Η επιχείρησή μας δεν επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για κανέναν άλλον σκοπό πέρα από τους παραπάνω ρητούς, νόμιμους, κατάλληλους και συναφείς σκοπούς.

 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το χρονικό διάστημα χρήσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων είναι περιορισμένο και έγκειται μόνο στην εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας. Διαγράφουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα μόλις αυτά δεν απαιτούνται για τους συγκεκριμένους, νόμιμους και ρητούς σκοπούς, για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Ειδικότερα μετά την απάντησή μας σε κάθε μήνυμά σας, αίτημά σας, ερώτημά σας και εν γένει οποιαδήποτε εκδήλωση ενδιαφέροντός σας διαγράφουμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας. Κρατάμε δε τα αναγκαία προσωπικά σας στοιχεία μόνο αν έχετε εγγραφεί στο newsletter της εταιρίας μας με σκοπό να ενημερώνεστε από εμάς ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τις υπηρεσίες μας, τυχόν προσφορές μας και σημαντικές ανακοινώσεις μας.

Σε κάθε περίπτωση και ανά πάσα στιγμή μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε κάθε προσωπικό σας δεδομένο ασκώντας το σχετικό δικαίωμά σας ή και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που σαφώς και κατανοητώς περιγράφουμε παρακάτω.

 

 

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται το απόρρητό τους. Ουδέποτε χρησιμοποιούμε τα ίδια για σκοπούς διάφορους από αυτούς που σας έχουμε ενημερώσει αλλά ούτε και παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία σε τρίτους, ιδιώτες ή εταιρίες.

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να μεταβιβαστούν σε δημόσιους φορείς, σε αρχές επιβολής του νόμου και σε δικαστήρια αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση υφίσταται νομική υποχρέωσή της εταιρίας μας για την μεταβίβασή τους.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Ωστόσο, η επιχείρησή μας  δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που η ιστοσελίδα υποστεί αλλοίωση από τρίτους (π.χ hackers) ή εν γένει για οποιαδήποτε περίπτωση ανωτέρας βίας.

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η επιχείρηση μας διαθέτει λογαριασμούς σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ( π.χ Google +, το Facebook, το Instagram, το YouTube, το Linkedin κ.α.) αλλά είναι πιθανό και να εμφανίζεται σε τρίτους ιστοτόπους. Η επιχείρηση μας ελέγχει τη νομιμότητα των συγκεκριμένων ιστοτόπων πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επαφής με αυτούς. Κανένα προσωπικό σας δεδομένο δεν μεταφέρεται και δεν αποκαλύπτεται χωρίς την ρητή άδεια σας. Για τη χρήση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από αυτούς τους ιστοτόπους η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη. Μπορείτε να πληροφορηθείτε την πολιτική απορρήτου του εκάστοτε μέσου ανατρέχοντας στο ίδιο, καθώς αποκλειστικά αρμόδιο για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, είναι αυτό.

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

O κάθε χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας εμφανίζει σημαντικά δικαιώματα τα οποία μπορεί να ασκήσει ανά πάσα χρονική στιγμή.

Τα δικαιώματά αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα είναι τα εξής:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Διατηρείτε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΛΗΘΗ: Μπορείτε να ζητήσετε από την επιχείρηση να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας, όπως ιδίως όταν ισχύει ένας από τους παρακάτω λόγους:

  • Τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε άλλη επεξεργασία,
  • Ανακαλείτε τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία και όταν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία. Μπορείτε, βεβαίως να αποσύρετε τη συγκατάθεση συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την επιχείρησή μας οποιαδήποτε στιγμή.
  • Αντιτίθεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους για άμεσο μάρκετινγκ,
  • Τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία παράνομα,
  • Τα Προσωπικά Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για να τηρηθεί νομική υποχρέωση που απορρέει από Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στην οποία υπόκειται η Εταιρεία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείτε την ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ: Κατόπιν αιτήματός σας, θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης. Αντί να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, που θα μας υποδείξετε, απευθείας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΔΠΧ: Μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις περιπτώσεις παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για τυχόν απορίες σας σχετικά με την πολιτική απορρήτου αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της επιχείρησης μας, Ιωάννη Ελευθεριάδη στο email: eleftheriadisioa@yahoo.com ή εναλλακτικά να ενημερώσετε εμάς στο email: infο@pegasussecurity.gr